Britské cloudové služby jako inspirace

sdílet:

Cloudové služby jsou v komerční sféře poměrně zavedeným pojmem. Stále výrazněji se cloud prosazuje i ve veřejné správě. V USA přibližně polovina všech státních institucí využívá cloudových služeb a Velká Británie provozuje od roku 2012 G-Cloud (Government Cloud). Česká republika zavedení cloudu pro veřejný sektor zvažuje. IT služby by se nabízely formou cloudu jednotlivým orgánům veřejné správy. Jak využít zkušenosti z Británie?

Při pohledu za hranice lze říci, že jeden osvědčený přístup při budování cloudu pro veřejný sektor neexistuje. Rozmanitost přístupů k využívání sdílených služeb je evidentní. Na základě reportu od evropské agentury ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) z roku 2014 je možné budování cloudu pro veřejný sektor v zemích EU klasifikovat do čtyř základních kategorií:

•          Mezi průkopníky se řadí zmíněná Británie, ale také Španělsko a Francie. Tyto země už schválily strategii využívání cloudu, cloud implementovaly a sdílené služby využívají.

•          Mezi dobře informované patří například Německo, Belgie, Slovensko, ale i Moldavsko. Strategii využívání cloudu už schválily a zahájily přípravné projekty na využívání sdílených služeb.

•          Inovátoři (například Itálie, Rakousko nebo Slovinsko) ještě vládní strategii využívání cloudu neschválili, nicméně sdílené služby využívají (především jako lokální/regionální iniciativy).

•          Mezi nerozhodnými jsou Rumunsko, Kypr, Malta a Polsko. Konkrétní vládní strategie využívání cloudu jim chybí, ale do budoucna zde využívání sdílených služeb plánují.

Government Cloud můžeme klasifikovat podle typu poskytovatele služeb:

•          Vládní cloud pro veřejný sektor – sdílené služby poskytují nadresortní datová centra státu (jedno či vícero).

•          Komerční cloud pro veřejný sektor – sdílené služby poskytují komerční subjekty.

•          Hybridní cloud pro veřejný sektor – sdílené služby poskytují nadresortní datová centra státu i komerční subjekty (vnitrostátní nebo i zahraniční).

V Evropě je nejrozšířenější model vládního cloudu (osm zemí), následuje komerční cloud (čtyři země), hybridní cloud je zastoupený ve třech zemích. Dále existují i další modely, jako například komunitní cloud, který využívají dvě země.

Britský G-Cloud

Britské řešení je součástí e-Governmentu a představuje prostředek pro dodávání komodizovaných IT služeb veřejnému sektoru. Zahrnuje sérii rámcových smluv (Frameworků) s dodavateli. Jejich prostřednictvím mohou orgány veřejného sektoru čerpat služby, aniž by musely vyhlašovat standardní tendr nebo veřejnou soutěž. Každá rámcová smlouva má omezenou délku trvání na jeden rok a všechny smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě rámcové smlouvy mají délku trvání nejvýše dva roky.

Online obchod Digital Marketplace umožňuje úřadům vyhledávat služby v rámci G-Cloud Frameworků (rámcových smluv). Digital Marketplace je vlastně online katalog obsahující informace o službách a jejich dodavatelích. Obsahuje přes 19 000 služeb od téměř 1 900 dodavatelů IT služeb (87 % tvoří malé a střední podniky). Všechny služby dostupné na Digital Marketplace jsou součástí jednoho z G-Cloud Frameworků.

Proces registrace a schválení dodavatelů

Zdroj: https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/ 

Proces nákupu služeb 

Zdroj: https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/

 

Každý G-Cloud Framework představuje rámcovou smlouvu obsahující služby, pro něž byly základní podmínky mezi odběratelem (veřejným sektorem) a dodavatelem (zpravidla soukromé firmy) uzavřeny v souladu s formálním procesem zadávání veřejných zakázek podle Úředního věstníku Evropské unie. Orgány veřejného sektoru tak mohou nakupovat služby rychleji (průměrná doba na zprovoznění služby je cca 60 dnů), protože nemusí uskutečňovat standardní tendr. Všechny veřejné orgány by měly být díky G-Cloudu schopny čerpat stejné služby za stejné ceny a za stejných podmínek. Nový Framework se pro přihlašování dodavatelů otvírá každých 6 až 9 měsíců. Protože každý G-Cloud Framework běží po dobu 12 měsíců, jednotlivé frameworky se překrývají.

Služby G-Cloudu

Vysoký počet nabízených služeb je dán podmínkami pro přidání služby. Ty jsou v zájmu co největší vzájemné konkurence stanoveny velmi mírně. Služby jsou rozděleny do čtyř základních kategorií. Tři kategorie představují standardní distribuční modely cloudu (IaaS, PaaS, SaaS) a čtvrtá kategorie obsahuje služby specialistů pomáhajících s přechodem na cloudové řešení (SCS). Nejpopulárnější jsou služby z kategorie SCS, dlouhodobě tvoří okolo 80 % z celkových nákladů vynaložených přes G-Cloud.

Veškeré parametry služby musí dodavatel uvést už při přihlašování služby do G-Cloud Frameworku. Službu je nutné popsat podle jednotné sady otázek s předem definovanými možnostmi odpovědí. Ve všech službách je tak možná snadná orientace a porovnávání. V sadě otázek jsou obsaženy jak technické, tak i bezpečnostní parametry a také přesné stanovení výsledné ceny. Dodavatel dále k jednotlivým parametrům uvádí, jakým způsobem může deklarovaný parametr doložit. Pravdivost udaných parametrů ovšem nikdo plošně nekontroluje.

Nákup služby se uskutečňuje výhradně přes Digital Marketplace. Celý proces je předem definovaný a stanovuje následující kroky:

1.         Určení požadavků a schválení nákupu požadované služby.

2.         Vyhledání služby na Digital Marketplace za použití klíčových slov.

3.         Zhodnocení výsledků hledání a použití filtrů pro vytvoření užšího seznamu.

4.         Ohodnocení nabídek s cílem nalézt nejlevnější nebo nabídku s nejlepším poměrem cena/kvalita.

5.         Výběr poskytovatele, stanovení ceny a podpis „Smlouvy o poskytování služeb“.

6.         Vyplnění formuláře úspor.

Aplikovatelnost G-Cloudu v Česku

Ostrovní řešení je relativně nové a ještě stále prochází vývojem. Britská vláda se snaží vlastní i uživatelské zkušenosti z provozu frameworků postupně zapracovávat, a proto dochází k častým změnám.

Mezi silné stránky řešení patří jasně definovaný proces registrace a nákupu služeb. Ten zůstává po dobu platnosti aktuálního frameworku beze změny a stanovuje jednotná pravidla pro všechny účastníky. Nedílnou součástí jsou i předdefinované smluvní vzory. Například pro malé obce tak odpadá nutnost detailně znát zákon o veřejných zakázkách a mít zkušenosti potřebné k sepsání smluv. G-Cloud také zkrátil dobu nutnou pro výběr poskytovatele služby z měsíců na dny bez nutnosti zásadních změn legislativy.

Výzkumy předpokládají úspory díky využívání G-Cloudu v průměrné výši 50 %. Těch se dosahuje nákupem služeb za lepší ceny, rychlejším a efektivnějším procesem nákupu (snížení nákladů kupujícího) a agilním přístupem, který umožňuje koupit přesně to, co je potřeba a kdy je potřeba.

Základním principem G-Cloudu je transparentnost. Všechny smluvní strany jsou povinny zveřejňovat smlouvy a reportovat požadované informace. Nedodržení pravidel znamená vyloučení z G-Cloudu. G-Cloud také vytváří otevřené tržiště. Každý poskytovatel služby musí vyplnit podmínky svých služeb již během registrace, které se pak stávají veřejné a závazné po celou dobu platnosti daného frameworku (platí 12 měsíců). Toto řešení umožňuje účastnit se většímu počtu firem a vytvořit tak i příležitosti pro malé a střední podniky.

Možnou nevýhodou řešení je vytváření nadbytečných služeb. Jednoduchý proces přidání služby do frameworku způsobuje vysoké množství služeb v katalogu a objevuje se tak řada služeb, o které nikdo nemá zájem. V případě nenalezení požadované služby také není možné vznést poptávku po službě s požadovanými parametry. Dodavatelé se tudíž nemohou dozvědět, o jaké služby je do budoucna zájem, a zákazníci jsou tím pádem odkázáni na vypsání standardního výběrového řízení. Protože se jednotlivé frameworky svojí platností částečně překrývají, může dojít k situaci, že stejná služba od stejného dodavatele bude v další iteraci frameworku nabízena podstatně levněji.

Maximální doba trvání smlouvy o poskytnutí služeb je 24 měsíců. Zákazníci musí tedy poměrně často provádět migraci svých dat. Součinnost při migraci není pro dodavatele explicitně povinná (minimálně musí být poskytnuta součinnost při exportu dat), ale může být definována jako část služby v životním listu.

Závěrem

Uvedení modelu G-Cloudu v ČR vyžaduje realizaci řady kroků. Je potřeba zvolit „strategii cloudu pro veřejný sektor“. Její součástí by měl být výběr modelu cloudu (komerční, vládní nebo hybridní) a tento model dále rozpracovat do koncepce jeho vybudování. Zároveň je nutné vyjasnit otevřené oblastí v institucionálním a legislativním zajištění cloudu především s ohledem na aktuální znění zákona o veřejných zakázkách a připravovaný návrh zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Autoři: 

působí ve společnosti KPMG Česká republika na pozici Associate Manager

Obrázek uživatele ruzicka

ruzicka